Naš sistem rada

Layer
Layer
Layer
Layer
Layer

Tvrtka FEDORA MANEGEMENT d.o.o. u okviru redovitog upravljanja i održavanja svih stambenih i poslovnih zgrada obavlja sljedeće aktivnosti:

 • Pregled zgrade i izrada zapisnika o stanju,
 • Organizira sastanke stanara/suvlasnika stambene zgrade,
 • Izrada Međuvlasničkog ugovora i Ugovora o upravljanju,
 • Otvaranje posebnog, zaštićenog žiro računa zgrade.
 • Vođenje financijskog poslovanja zgrade,
 • Mjesečno izvještavanje suvlasnika o prihodima i rashodima,
 • Obavljanje redovnih pregleda zgrade, minimalno jedanput mjesečno,
 • Organiziranje hitnih intervencija.
 • Izrada godišnjeg plana održavanja,
 • Izrada tehničkog prijedloga rješenja problema i troškovnika,
 • Organiziranje izvođenja svih vrsta popravaka i dodatnih radova,
 • Obavezno konzultiranje sa Predstavnikom suvlasnika o planiranju dodatnih radova,
 • Stručni nadzor nad svim ugovorenim poslovima održavanja,
 • Osiguranja zgrade kod najpovoljnijeg osiguravatelja,
 • Održavanje kotlovnica i toplinskih postrojenja,
 • Protupožarna zaštita,
 • Kontrola i servis dizala,
 • Atest i kontrolni pregled dimnjaka,
 • Deratizacija i dezinsekcija,
 • Ispitivanje plinske instalacije,
 • Ispitivanje gromobranske instalacije,
 • Mjesečne isplate naknade predstavniku suvlasnika,
 • Utvrđivanje i naplata zajedničke pričuve,
 • Prinudna naplata od neplatiša, opomene, tužbe, ovrhe,
 • Elaborat etažiranja nekretnina,
 • Upis u zemljišne knjige i katastar,
 • Pravni savjeti u svezi kupoprodaje, uknjižbe vlasništva, posjeda i dr.
 • Organiziranje čišćenja stubišta,
 • Obavlja svoj posao na zadovoljstvo svih stanara zgrade.

Kontakt telefoni – plin, voda, struja

HITNA POMOĆ -194
Prijem poziva za hitne liječničke intervencije obavljaju dva liječnika, Nakon procjene raspoloživih podataka o prirodi bolesti ili događaja, samostalno donose odluku o daljnjem postupku.
POLICIJA -192
Operativno-komunikacijski centar policije
UPRAVITELJ-01/6199-368
Upravljanje zgradama temeljem ugovora
CIVILNA ZAŠTITA-01/3855–771
Upravljanje hitnim situacijama
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE -112
(DUZS) Državna uprava za zaštitu i spašavanje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu sustava zaštite i spašavanja građana, materijalnih i drugih dobara.
VATROGASCI -193
Dojava -javna vatrogasna postrojba grada Zagreba
VETERINARSKA -01/2008-354
Spašavanje životinja
KOMUNALNO REARSTVO-01/610-1566
Sektor za komunalnordarsvo.

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

 • FEDORA MANAGEMENT d.o.o. Stupanjem na snagu “Zakona o prodaji stanova” na kojima postoji stanarsko pravo, nekadašnji vlasnici stanova i poslovnih prostora u stambenim zgradama su postali i vlasnici pripadajućih zajedničkih dijelova zgrade što je rezultiralo time da su zgrade u potpunosti postale privatno vlasništvo. Novi koncept održavanja i upravljanja stambenim zgradama pretpostavlja upravljanje u potpunosti svatko svojom zgradom. Upravljanje nekretninama je umijeće gospodarenja nekretninom s ciljem očuvanja i povećanja njezine vrijednosti.
  Vlasnici stambenih zgrada dužni su upravljati zgradom u svom vlasništvu time da u pravilu poslove upravljanja zgradom povjeravaju upravitelju.
  Upravitelj je institucija predviđena odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kao pravna ili fizička osoba koja u ime i za račun suvlasnika zgrade upravlja zgradom. Upravitelj je prema tome nalogoprimac suvlasnika zgrade i njegova se ovlaštenja kreću u okviru onoga što mu povjere suvlasnici. Pitanje međusobnih odnosa između suvlasnika zgrade i upravitelja uređuju se ugovorom. Upravitelj se bira većinom glasova svih suvlasnika koji drže većinski udio vlasništva u zgradi. Upravitelj je dužan čuvati interese suvlasnika i u obavljanju poslova slijediti upute većine.

 • Pravna podloga upravljanja je Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u kojem se propisuju okviri za uređenja odnosa među suvlasnicima. Ukoliko u nekoj zgradi postoji tri ili više suvlasnika, suvlasnici nekretnine, dakle zgrade, moraju imati upravitelja.
  Ovim je Zakonom, kao i podzakonskim propisima (uredbama i sl.) također propisano da se mora plaćati minimalno 1,53 kn/m2 mjesečno u zajedničku pričuvu zgrade. Iz zajedničke pričuve zgrade plaćaju se zakonski obvezni troškovi (poput osiguranja zajedničkih dijelova zgrade ili mjesečnog servisa dizala), kao i ostali nužni i poželjni radovi. Iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima proizlaze 2 temeljna ugovora: Na međusobne odnose suvlasnika koji nisu utvrđeni ovim Ugovorom, primjenjuju se opća i posebna pravila o upravljanju suvlasničkom stvari Zakona i odgovarajuća pravila drugih propisa. Na pitanja koja nisu utvrđena ovim Ugovorom, primjenjuju se odgovarajuća pravila o nalogu, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te drugih propisa. Ugovor o upravljanju zgradom sklapa se s predstavnikom suvlasnika. Tome prethodi potpisivanje međuvlasničkog ugovora koje je valjano ako ga potpišu suvlasnici preko 50% prostora zgrade tj. kada ga svojim potpisom ovjeri (potpiše) natpolovična većina vlasnika, odnosno popularno rečeno – 51% ukupne površine posebnih dijelova zgrade, a što je određeno Zakonom.

  1. Međuvlasnički ugovor (MU) kojemu pripadaju prilozi “Popis suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim udjelima i udjelima u troškovima održavanja” (potpisom ovog popisa suvlasnici potpisuju ugovor) i “Popis zajedničkih dijelova i uređaja zgrade” koji ispunjava upravitelj prilikom preuzimanja zgrade na upravljanje. Međuvlasničkim ugovorom uređuju se odnosi među suvlasnicima u svezi s upravljanjem i korištenjem zgrade, a posebice:
   • veličinu svih vlasničkih dijelova
   • veličina suvlasničkih dijelova zgrade
   • uvjeti i način upravljanja zgradom
   • pobliži podaci o osobi koja će upravljati zgradom (u daljnjem tekstu: zajednički upravitelj / upravitelj) i opseg poslova koje će obavljati ta osoba
   • osnivanje, uvjeti i način prikupljanja i raspolaganja sredstvima zajedničke pričuve
   • ime i adresa stanovanja suvlasnika ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje suvlasnika prema upravitelju, odnosno trećim osobama (u daljnjem tekstu: predstavnik suvlasnika) i opseg njegovih ovlasti
   • uvjeti i način korištenja zajedničkih prostorija, uključivši i stan namijenjen za nadstojnika zgrade, te uređaji i zemljišta koji pripadaju određenoj nekretnini
   • druga pitanja vezana uz upravljanje i korištenje zgrade
  2. Ugovor o upravljanju zgradom (UUZ) – kojem pripadaju prilozi “Program održavanja zgrade” za godinu u kojoj se potpisuje ugovor i “Zapisnik o primopredaji zajedničkih dijelova i uređaja zgrade”. Tim se ugovorom uređuju međusobni odnosi suvlasnika i upravitelja zgrade, a osobito:
   • sadržaj i opseg poslova redovnoga održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade prema godišnjem odnosno višegodišnjem programu održavanja
   • poduzimanje hitnih i nužnih popravaka
   • pitanja u svezi posebnih zahvata na održavanju i poboljšanju zgrade kojima se povećava njezina vrijednost
   • obveze i rokovi izrade prijedloga godišnjih odnosno višegodišnjih programa održavanja, plana prihoda i rashoda te godišnjeg izvješća o radu
   • način osnivanja zajedničke pričuve, kao i osiguranja sredstava zajedničke pričuve za pokriće troškova upravljanja i održavanja
   • mjesečnu naknada upravitelju u skladu s člankom 10. i 12. ovoga Ugovora
   • zastupanje suvlasnika pred sudom i drugim tijelima vlasti
   • odgovornost za obavljanje poslova
   • i druga pitanja
 • Vlasnici zgrade su ili pojedinačni vlasnici, ili suvlasnici nekretnine. Nekretnina je zemljište i ono što je s njime relativno trajno povezano, a nalazi se u razini, ispod razine ili iznad razine zemlje. Potpuno uređen suvlasnički odnos u nekoj nekretnini postoji kada se točno utvrdi tko je vlasnik kojega dijela zgrade. Točnije, kada se utvrdi tko je vlasnik kojega posebnog dijela zgrade, a što je zajedničko vlasništvo. Kako bi se to postiglo potrebno je etažirati zgradu. Pojam etažni vlasnik sinonim je vlasnika na posebnom dijelu nekretnine. Posebni dio nekretnine je primjerice: stan, poslovni prostor ili garaža. Zajednički dio nekretnine je primjerice: krov, stubište, dizalo.

  Prava i obveze vlasnika – suvlasnika

  Suvlasnici su dužni sudjelovati u upravljanju, odrediti osobu koja će obavljati poslove zajedničkog upravitelja i osnovati zajedničku pričuvu. Suvlasnici odlučuju o svim pitanjima koja se tiču zajedničkih dijelova i uređaja zgrade sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, drugih propisa te međuvlasničkog ugovora. Suvlasnici upravljaju zgradom donošenjem odluka o poduzimanju redovnih i izvanrednih poslova upravljanja u skladu s Međuvlasničkim ugovorom, Zakonom o Vlasništvu i drugim stvarnim pravima te drugim propisima. Odluke o poduzimanju redovnih i izvanrednih poslova upravljanja suvlasnici donose u pisanom obliku. U okviru redovnih poslova upravljanja vlasnici donose odluke o:

   

  • donošenju godišnjeg odnosno višegodišnjeg programa održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, uključujući i građevne promjene nužne radi održavanja
  • donošenju godišnjeg plana prihoda i rashoda zgrade
  • prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu
  • stvaranju primjerene zajedničke pričuve za predvidive buduće troškove
  • uzimanju zajmova radi pokrića troškova održavanja koji nisu pokriveni pričuvom, a potrebni su za obavljanje poslova urednog održavanja koji se ponavljaju u razmacima duljim od jedne godine
  • primjerenom osiguranju zgrade
  • imenovanju i opozivu predstavnika suvlasnika
  • imenovanju i opozivu zajedničkog upravitelja
  • imenovanju i opozivu nadstojnika, određivanju nadstojničkih poslova i uvjeta i načina korištenja nadstojničkog stana
  • određivanju i promjeni kućnog reda
  • iznajmljivanju i davanju u zakup, kao i otkazivanju stanova i drugih samostalnih prostorija na kojima nije uspostavljeno etažno vlasništvo
  • o drugim poslovima koje predloži upravitelj ili najmanje 1/3 suvlasnika

  Odluke o poduzimanju redovnih poslova upravljanja smatraju se donesenim kada se za njih izjasne suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova. Za donošenje odluka o poduzimanju izvanrednih poslova upravljanja potrebna je suglasnost svih suvlasnika. Iznimno se o poduzimanju poboljšica može odlučiti većinom glasova suvlasnika koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova, ako će oni sami snositi troškove, odnosno ako se ti troškovi pokrivaju iz pričuve, kako time ne bi ugrozili mogućnost da se iz pričuve podmire potrebe redovnog održavanja, te ako poboljšice neće ići suviše na štetu nadglasanih suvlasnika. Zajedničke dijelove i uređaje, odnosno nadstojnički stan te zemljište koje služi zgradi suvlasnici će koristiti pod uvjetima i na način koji će se utvrditi u ugovoru. Suvlasnici su suglasni uspostaviti vlasništvo posebnog dijela nekretnine odnosno pretvoriti etažno vlasništvo stečeno po prijašnjim propisima u vlasništvo posebnog dijela nekretnine prema novom sustavu sadržanom u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te su suglasni da se u tu svrhu poduzmu sve potrebne radnje prema pravilima struke, među kojima posebice elaborat o etažiranju.

 • Temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96), stekli su se uvjeti da se – uz postojeće Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. – GSKG (bivši Gradski fond za stambenu i komunalnu djelatnost koji je do 1. 1.1997. imao monopol) – i druge pravne i fizičke osobe mogu baviti upravljanjem zgradama. Zakon propisuje da svaka zgrada mora imati sklopljen ugovor o upravljanju s nekim od ovlaštenih upravitelja. U slučaju da takav ugovor nije sklopljen, lokalna će uprava, a to je u našem slučaju Grad Zagreb, imenovati prinudnog, odnosno privremenog upravitelja koji će upravljati zgradom do sklapanja ugovora o redovnoj upravi.

  Prava i obveze upravitelja

  Poslovi, prava i obveze upravitelja uređeni su Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te pobliže, Ugovorom o upravljanju kako slijedi. Suvlasnici ovlašćuju upravitelja da u njihovo ime i za njihov račun obavlja sljedeće poslove:

   

  • organizira redovno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u graditeljskom i funkcionalnom stanju (popis zajedničkih dijelova i uređaja utvrđen je međuvlasničkim ugovorom)
  • obavlja povremeni i godišnji pregled nekretnine i o tome sastavlja zapisnik
  • utvrdi visinu sredstava zajedničke pričuve koju snosi pojedini suvlasnik
  • organizira naplatu sredstava zajedničke pričuve, uključivši i prinudnu naplatu
  • raspolaže sredstvima koje suvlasnici izdvajaju za pokriće troškova održavanja zajedničkih dijelova i uređaja, uključivši i troškove upravljanja (sredstva zajedničke pričuve), u skladu s godišnjim programom
  • upravlja i raspolaže sredstvima pričuve na računu radi zaštite njihove vrijednosti
  • osigurava zajedničke dijelove i uređaje od rizika prema godišnjem programu
  • uzima kredite i zajmove radi osiguranja dodatnih sredstava za pokriće troškova održavanja zgrade, a na osnovi odluke suvlasnika, odnosno odluke predstavnika suvlasnika
  • iznajmljuje, odnosno daje u zakup ili najam, te otkazuje korištenje samostalnih prostorija u zgradi glede kojih nije uspostavljeno vlasništvo posebnoga dijela
  • zastupa suvlasnike u postupcima pred sudom i drugim tijelima državne vlasti

  Upravitelj se obvezuje organizirati popravak kvarova hitne naravi i to:

  • puknuće vodovodne instalacije
  • puknuće ili propuštanje kanalizacije
  • propuštanje u plinskom i toplifikacijskom sustavu

  Upravitelj će na zahtjev i uz pristanak svih suvlasnika obavljati poslove izvanrednog održavanja zgrade, što će se regulirati posebnim ugovorom, kojim će se utvrditi i odgovarajuća naknada upravitelju. Suvlasnici mogu posebnim ugovorom povjeriti upravitelju da u njihovo ime i za njihov račun obavi i druge poslove vezane za njihova vlasnička prava na zgradi.

  upravitelj@fedora-management.hr

 • Svaka zgrada ima svog predstavnika kojega su ostali suvlasnici izabrali i ovlastili za predstavljanje. Predstavnik zgrade je osoba koja vodi brigu o zgradi (dojavljuje kvarove, hitne intervencije, male popravke, promjene vlasnika itd.) te je u stalnoj vezi s upraviteljem. Za svoj rad ima pravo na nadoknadu. O visini nadoknade odlučuju suvlasnici. Predstavnik suvlasnika je izuzetno važna osoba, kako za referenta, tako i za KVADRAT plus d.o.o., jer je on prva i prava osoba u pregovorima oko ugovaranja mogućeg upraviteljstva zgradom. Prilikom iznošenja ponude zgradi važno je prvo pristupiti predstavniku zgrade.

  Prava i obveze predstavnika suvlasnika

  Predstavnik suvlasnika ovlašten je:

   

  • s upraviteljem sklopiti ugovor o upravljanju zgradom na neodređeno vrijeme
  • sklopiti ugovor o kreditu ili zajmu za podmirenje troškova izvanrednih poslova do iznosa koji je moguće podmirivati otplatom iz sredstava pričuve na temelju članaka 86. i 87. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96)
  • sklopiti ugovor o upravljanju, korištenju i održavanju ili upisu tereta na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade radi osiguranja kredita ili zajma za izvanredne troškove na temelju članaka 86. i 87. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
  • sklopiti ugovor o upravljanju i korištenju zajedničkih dijelova i uređaja koje suvlasnici koriste zajedno sa suvlasnicima drugih zgrada (krov, oluci, pročelje, kotlovnica), odnosno nadstojničkog stana koji pripada i drugim zgradama
  • sklopiti ugovor s nadstojnikom
  • pokrenuti uspostavu vlasništva posebnog dijela nekretnine odnosno pretvaranje etažnog vlasništva stečenog po prijašnjim propisima u vlasništvo posebnog dijela nekretnine prema novom sustavu sadržanom u Zakonu, odnosno naručiti u tu svrhu izradu stručnog elaborata o etažiranju
  • zastupati suvlasnike prema upravitelju i trećim osobama u poslovima vezanim za zajedničke dijelove i uređaje zgrade, a koji nisu povjereni upravitelju
  • organizirati naplatu zajedničkih troškova

  Predstavnik suvlasnika dužan je:

  • sudjelovati u odabiru izvoditelja radova koji provodi upravitelj
  • ovjeravati radne naloge kao potvrde izvršenja određenog posla
  • voditi brigu o provođenju kućnog reda, načinu korištenja zajedničkih prostorija i zemljišta koje služi zgradi
  • redovito izvješćivati suvlasnike o svim važnijim pitanjima vezanim uz upravljanje, kao i najmanje jednom godišnje podnijeti pismeno izvješće o svom radu svim suvlasnicima

  Predstavnik suvlasnika ne može donositi odluke umjesto suvlasnika. Za svoj rad predstavnik suvlasnika odgovara suvlasnicima. Predstavnik suvlasnika sklopit će s upraviteljem ugovor o upravljanju zgradom u ime i za račun suvlasnika. Predstavnik suvlasnika je spona između zgrade i suvlasnika te upravitelja. Predstavnik suvlasnika je bitan za rad upravitelja kada se radi o provođenju i izvođenju svih potrebnih radova i obveza na zgradi. Upravitelj za svoj rad odgovora suvlasnicima putem predstavnika. Dobar odnos između predstavnika suvlasnika i upravitelje, preduvjet je dobre suradnje.

 • U cilju realizacije upravljanja i održavanja zgrade, suvlasnici zgrade su dužni izdvajati sredstva zajedničke pričuve, te ih koristiti u skladu s programom održavanja zgrade (godišnjim ili višegodišnjim). Zakonom je propisana minimalna zakonska stopa izdvajanja od 1,53 kn/m2. Udio svakog suvlasnika u zajedničkoj pričuvi određuje se prema površini prostora u vlasništvu svakog suvlasnika (stan, poslovni prostor ili neka druga samostalna prostorija – garaža i sl.) (Članak 381. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima). Praksa je da su to mjesečna izdvajanja. Pravo upravljanja tom zajedničkom imovinom dano je svim suvlasnicima. To je dakle njihova imovina kojom su dužni upravljati na način dobrog domaćina. Budući da zakon propisuje da je zajednička pričuva isključivo namjenske naravi, odnosno namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšanja nekretnine ista se sredstva ne bi mogla koristiti u neke druge svrhe. Namjena sredstava zajedničke pričuve određena je Uredbom o održavaju zgrada. Zajednička pričuva je namijenjena za redovito održavanje i poboljšanje zgrade, dok bi za poslove izvanrednog održavanja odnosno veće zahvate na zgradi, suvlasnici trebali osigurati dodatna sredstva.

 • Osiguranje zgrade

  Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima svaka zgrada mora biti primjereno osigurana. Osiguranje se vrši sukladno Zakonu o osiguranju. Suvlasnici mogu osigurati zgradu i u većem obimu od propisanog. FEDORA MANAGEMENT d.o.o. ugovara, za potrebe objekata, osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti.

  Protupožarna zaštita

  Zakon o zaštiti od požara propisuje da u svakoj zgradi mora biti odgovarajuća protupožarna zaštita. To se područje pobliže uređuje Pravilnikom o izboru i postavi vatrogasnih aparata.

  Dimnjačarska služba

  Propisana je Pravilnikom o dimnjačarskoj službi te se tako i provodi.

  Deratizacija i dezinsekcija

  Provodi se prema Zakonu o javnom zdravstvu i sanitarnim propisima te Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i to preventivno dva puta godišnje. Deratizaciju plaća Grad, a dezinsekcija ide na trošak pričuve. Deratizacija je uništavanje glodavaca, a dezinsekcija je uništavanje insekata.

  Redovni mjesečni servis dizala

  Za sva dizala je propisan redovni mjesečni servis prema Pravilniku o tehničkoj kontroli dizala za vertikalni prijevoz osoba i tereta.

  Redovna godišnja kontrola dizala

  Vrši se obvezno jednom godišnje od strane Zavoda za integralnu kontrolu prema Pravilniku o tehničkoj kontroli dizala za vertikalni prijevoz osoba i tereta i izdaje se Izvještaj o ispravnosti dizala.

  Atestiranje (pregled i kontrola te popravak) instalacija

  Atestiranje obuhvaća:

   

  • Gromobransku instalaciju
  • Instalaciju plina
  • Instalaciju struje

  Ta se atestiranja vrše sukladno tehničkim i drugim propisima i obveza su koju suvlasnici ne mogu odbiti. Vrše se periodički prema propisima, a njima se utvrđuju ispravnost i nedostatci koji se moraju otkloniti.

  Naknada upravitelju

  Za svoj obavljeni rad, upravitelj ima pravo na naknadu koja se plaća iz pričuve.

  FEDORA MANAGEMENT d.o.o.

Layer
Layer
Layer
Layer

Godišnji program održavanja zgrada sadrži planirane troškove za:

 • obvezne radove
 • hitne popravke
 • nužne popravke
 • male popravke
 • izvanredno održavanje
 • pogonske troškove
 • troškove osiguranja

Obvezni radovi su radovi koji se obvezatno moraju redovito održavati.

 • dimnjačarske usluge (godišnje ili po pozivu)
 • servis protupožarne opreme ( godišnje)
 • deratizacija i dezinsekcija ( godišnje ili po pozivu)
 • servis dizala (mjesečno / godišnje)

Hitni popravci:

Hitnim se popravcima smatraju popravci koji se javljaju nenadano, a njima se sprečavaju
 posljedice za život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja same nekretnine.
 • oštećenja, puknuća i začepljenja na vodovodnim instalacijama i kanalizaciji
 • oštećenja na električnim instalacijama
 • oštećenja dimnjaka i dimovodnih kanala
 • oštećenja krova
 • prodiranje oborinskih voda
 • narušena statička stabilnost zgrade ili pojedinih dijelova zgrade
 • otpadanje dijelova fasade

Nužni popravci se poduzimaju kada zbog oštećenja zajedničkih dijelova i uređaja
 zgrade postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, a naređuje ih građevinski inspektor
 suvlasnicima i upravitelju zgrade (redovnom ili prinudnom).

Upravljanje zgradom – prijavni obrazac

Hitne intervencije

HITNE INTERVENCIJA HEP Toplinarstvo d.o.o. član HEP grupe
HITNE INTERVENCIJA HEP Toplinarstvo d.o.o. Miševečka 15a, 10000 Zagreb Cent.: 01/60 09 555, e-mail: toplinarstvo@hep.hr
HITNE INTERVENCIJE GRADSKA PLINARA ZAGREB
HITNE INTERVENCIJE GRADSKA PLINARA ZAGREB Distribucijski centar (0 - 24 sata) 01 / 6437 / 755 0800 / 400 / 400 (besplatni telefon)
HITNE INTERVENCIJE ELEKTROINSTALACIJA
HITNE INTERVENCIJE ELEKTROINSTALACIJA 098/511/186
HITNE INTERVENCIJA VODOVOD I ODVODNJA
HITNE INTERVENCIJE VODOVOD I ODVODNJA BROJ TELEFONA: 091/4342/432

Novosti

Čišćenje snijega

Sa svakim novim snijegom dolazi i manje draga dužnost – lopata i čišćenje snijega ispred zgrada. Iz tog razloga...

Sigurnost i dimnjaci

Odgovornošću vlasnika korisnika  i domnjačara je da zakonskom obvezom nadziru ispravnost dimnjaka kako bi isti bili uporabni. Korisnici dimnjaka se...